> Statut

Statut

 

STATUT

Szkoły Podstawowej
im. ks. Stanisława Zielińskiego
w Stróży

 

 

Stróża 2014
SPIS TREŚCI


Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA STATUTU………………………………………..…... 3
Rozdział 2. NAZWA SZKOŁY I PODSTAWOWE INFORMACJE…………………..……. 4
Rozdział 3. CELE I ZADANIA SZKOŁY……………………………………………..…….. 5
Rozdział 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĘTRZNEGO…………….. 16
Rozdział 5. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 37
Rozdział 6. ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWE………………………………………... 45
Rozdział 7. ORGANIZACJA SZKOŁY…………………………………………………….. 56
Rozdział 8. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY…………………….. 66
Rozdział 9. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY………………………….. 67
Rozdział 10. UCZNIOWIE SZKOŁY……..………………………………………………... 69
Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE…………………….………………………. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

PODSTAWA PRAWNA STATUTU


Statut Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży opracowano w oparciu o:
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(Dz. U. z 2001 r. Nr 61. Poz. 624, z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 119, poz. 2046, z późniejszymi zmianami).
- Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. oraz zgodnie z innymi rozporządzeniami Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 2

NAZWA SZKOŁY I PODSTAWOWE INFORMACJE


§ 1

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. księdza Stanisława Zielińskiego w Stróży.

2. Siedzibą szkoły jest: Stróża-Kolonia, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

3. Organem Prowadzącym Szkołę Podstawową w Stróży jest Gmina Kraśnik.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

5. Szkoła Podstawowa w Stróży jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Gminę Kraśnik.

 

§ 2

Obwód Szkoły Podstawowej w Stróży obejmuje następujące miejscowości: Stróża, Stróża – Kolonia, Słodków Pierwszy, Słodków Drugi od Nr 1 do Nr 127 – numery nieparzyste, od Nr 2 do Nr 136 – numery parzyste oraz od Nr 197 do Nr 403 – numery nieparzyste, od Nr 406 do Nr 410 – numery parzyste, Karpiówka, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Lasy.

 

 

Rozdział 3

CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:
1) prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisani, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,
2) rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotować do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
4) rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
5) umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,
6) rozwijać zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,
7) kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
8) rozwijać umiejętności dziecka, poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,
9) wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
10) stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
11) zapewnić opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
12) uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,
13) stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
14) stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.


§ 4

1. Sposoby działalności edukacyjnej, ich treści i zadania określone są w:
1) szkolnym zestawie programów nauczania obejmującym działalność dydaktyczną szkoły,
2) szkolnym programie wychowawczym, który opisuje wszystkie treści i działania wychowawcze i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
3) programie profilaktycznym, opisującym działania prewencyjne unikające zagrożenia narkomanią, alkoholizmem, przemocą, paleniem papierosów,
4) szczegółowych zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Szkolny zestaw programów nauczania, wychowania i profilaktyki oraz wewnątrzszkolne zasady oceniania tworzą spójną całość określającą działalność szkoły.

3. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III i nauczania blokowego w kl. IV – VI.
1) W zakresie nauczania zapewnia się uczniom:
a) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
b) poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
c) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności,
e) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
f) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
g) poznawanie życia osobowego i życia społecznego,
h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

4. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnych poglądów, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi między ludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania,
4) rozwiązywania zadań i problemów w sposób twórczy,
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8) przyswajanie sobie metod rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych.

5. Praca wychowawcza w szkole podstawowej opiera się na opracowanym programie wychowawczym i profilaktycznym i zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego,
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i całej edukacji na danym etapie,
4) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w społeczeństwie,
5) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie,
6) przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i podziału wartości oraz mieli świadomość ciągłego uczenia się i doskonalenia,
7) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
8) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

6. Praca profilaktyczna szkoły opiera się na opracowanym programie profilaktycznym, który zakłada:
1) przygotowanie dziecka do tego, aby lepiej radziło sobie z rozwiązywaniem problemów rozumiało siebie, potrafiło współdziałać w grupie, poznało podstawowe zasady dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie,
2) przekazanie uczniom perspektywy zdrowego stylu życia,
3) uczenie rozpoznawania zagrożeń, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształcenie umiejętności odmawiania,
4) współpraca ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym.

7. Całokształt działań szkoły podlega zewnętrznej ewaluacji przez kuratorium oświaty i wewnętrznej ewaluacji przez dyrektora szkoły.

8. Na podstawie ewaluacji sporządzane są raporty zawierające rekomendacje.

9. Wnioski z ewaluacji wdrażane są do realizacji w danym roku szkolnym.

10. Plan pracy szkoły zawiera cele, sposoby realizacji, terminy i osoby odpowiedzialne za jego realizację.

§ 5

1. Szkoła współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w realizacji z zakresu edukacji, wychowania i profilaktyki.

2. Wspólnie nauczyciele, rodzice i uczniowie konsultują i opiniują:
1) dobór podręczników,
2) wybór programów nauczania,
3) organizację roku szkolnego i tygodniowego rozkładu zajęć,
4) organizacje uroczystości szkolnych i innych działań wychowawczych,
5) działania profilaktyczne,
6) pomoc uczniom w nauce i o charakterze socjalnym,
7) plan pracy szkoły na okres 1 roku.

3. Konsultacje i opiniowanie odbywa się podczas:
1) wspólnych zebrań Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły,
2) indywidualnych rozmów rodziców, uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły,
3) podczas wywiadówek szkolnych i klasowych.

4. Rodzice, uczniowie i nauczyciele uczestniczą we wszystkich działaniach nakreślonych przez szkołę pod nadzorem dyrektora szkoły.


§ 6

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności:
1) ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków edukacyjnych w praktyce realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów,
3) porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów,
4) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową.

2. Zespół ma także prawo do:
1) wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziałuw 3 – letnim cyklu kształcenia,
2) kierowania uczniów do poradni psychologiczno- pedagogicznych, ustalania indywidualnych programów,
3) wnioskowania do wychowawcy klasy w sprawie ustalenia oceny z zachowania uczniów,
4) wnioskowania do dyrektora szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych.

3. Spotkania zespołu odbywają się w ciągu roku szkolnego w miarę potrzeb.

4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.

§ 7

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu opracowań i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.


§ 8

1. Zespół do spraw ewaluacji dokumentów szkolnych ma za zadanie :
1) śledzić zmiany w państwowym prawie szkolnym
2) analizować wewnętrzne uwarunkowania środowiskowe i zmiany organizacyjne szkoły
3) przygotowywać w miarę potrzeb zmiany w treści dokumentów szkolnych dostosowując je do rzeczywistości prawnej i organizacyjnej szkoły.

2. Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej ma za zadanie:
1) wspomagać dyrektora w planowaniu ewaluacji wewnętrznej
2) przygotować narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej
3) przeprowadzić wewnętrzną ewaluację pracy szkoły
4) dokonać szczegółowej analizy wynikającej z badań przy pomocy przygotowanych narzędzi
5) przygotować raporty cząstkowe z poszczególnych obszarów ewaluacji i raport całościowy.
6) koordynować działania związane z ewaluacją pracy szkoły.

3. Zespół wychowawczy ma za zadanie:
1) diagnozowanie i analizowanie sytuacji wychowawczej szkoły i środowiska rodzinnego wychowanków
2) opracowanie wniosków i kierunków pracy wychowawczej
3) opracowanie norm i zasad współżycia wewnątrzszkolnego


§ 9

1. Dyrektor może powołać także zespoły stałe i doraźne.
1) Przykładowe zespoły stałe:
a) klasyfikacyjne,
b) do spraw zdrowia uczniów,
c) wychowawczy,
d) do spraw ewaluacji,
e) do spraw profilaktyki.

2) zespoły doraźne do spraw:
a) wdrażania reformy,
b) realizacji statut szkoły,
c) programu wychowawczego i profilaktyki,
d) programu pracy szkoły,
e) regulaminu,
f) do wypracowania propozycji rozwiązania konkretnego problemu,
g) inne.

§ 10

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

2. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej powołuje lidera wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
3. Celem i zadaniem doskonalenia jest podniesienie na wyższy poziom wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie działań:
1) edukacyjnych,
2) wychowawczych,
3) profilaktycznych i opiekuńczych,
4) organizacyjnych pracy szkoły,
5) współpracy ze środowiskiem i instytucjami wspierającymi szkołę.


§ 11

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez siebie zajęć:
1) Dyrektor szkoły organizuje i sprawuje ogólny nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami nauki i pracy, a w szczególności:
a) zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole,
b) organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie BHP, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.
2) Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
a) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenie niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły,
b) każdy nauczyciel kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie zajęć przez ucznia,
c) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku każdy nauczyciel prowadzący zajęcia:
- dba o przestrzeganie zasad BHP,
- opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku zapoznaje z nimi uczniów,
d) w salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
e) dyżury nauczycielskie w szkole:
- nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu,
- dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach,
- w razie nieobecności nauczycieli dyżurnych w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innych nauczycieli do pełnienia dyżuru.
f) przy zaistniałym wypadku uczniowskim:
- każdy nauczyciel będący świadkiem zaistniałego wypadku zawiadamia dyrektora szkoły,
-jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to należy pozostawić, nie naruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,- jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki – wszystkie decyzje podejmuje kierownik wycieczki i odpowiada za nie,- w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci dyrektor szkoły powiadamia również policję lub prokuratora a następnie informuje Kuratorium Oświaty, a miejsce wypadku zabezpiecza w celu dokonania oględzin,
- dyrektor jest ponadto zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie powypadkowe i sporządzi dokumentację wypadku. W skład zespołu powypadkowego wchodzą: pracownik służby bhp jako przewodniczący, społeczny inspektor pracy, a tam gdzie nie działa społeczna inspekcja, pracownik wyznaczony przez dyrektora, w pracach zespołu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, kuratora oświaty oraz rady rodziców.
g) nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców o instytucjach państwowych i samorządowych wspierających rodzinę,
h) jeśli dobro dziecka (ucznia) jest zagrożone, szkoła ma obowiązek poinformować Sąd Rodzinny i Nieletnich korzystając z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3) W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
3.1) Do obowiązków, których w szczególności należy:
a)rzetelne wykonanie obowiązków zgodnie z przydziałem czynności;
b)przestrzeganie regulaminu pracy;
c)poszanowanie mienia szkolnego;
d)przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
e)rzetelne wykonywanie bieżących poleceń dyrektora szkoły;
f)przestrzeganie tajemnicy służbowej;

3.2) W celu zapewnienia uczniom warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:
a)sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów,
b) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom,
d) odpowiedzialne pełnienie dyżurów na korytarzu na parterze, zamykanie drzwi wejściowych do szkoły na czas trwania lekcji;
e) dbanie o ład i porządek w trakcie wchodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły;
f) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych

4) Każdy pracownik szkoły (nauczyciele, obsługa, administracja), który stwierdził istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszania zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego, używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzania się w stan odurzenia, uprawianiu nierządu, włóczęgostwie, udziale w grupach przestępczych ma obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania:
a) zawiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, dyrektora szkoły, pedagoga, Sądu rodzinnego, policji lub innych właściwych organów,
b) w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego, każdy ma obowiązek powiadomienia policji, Sądu Rodzinnego, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu,
c) gdy zachodzi konieczność przesłuchania nieletniego na terenie szkoły należy go zorganizować w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi,
d) w przypadku podejrzenia o to, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub zażyciu środka psychotropowego, dyrektor ma prawo dokonania odpowiedniego testu lub badania alkomatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdział 4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĘTRZNEGO

§ 12

1.Ocenianiu podlegają:
1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 13

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom, (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 14

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie ,według skali i w formatach przyjętych w niniejszym dokumencie,
3) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalenie oceny klasyfikacyjnej, semestralnej i rocznej oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,
5) ustalenie kryteriów oceniania z zachowania.

§ 15

Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających zrealizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1.Sposoby informowania rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nauczycieli programów nauczania:
1) informowanie przez nauczycieli uczniów oraz ich rodziców na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych/semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2) informacje przekazywane są ustnie uczniom na pierwszej lekcji z poszczególnych przedmiotów, rodzicom na pierwszym informacyjnym spotkaniu klasowym.


§ 16

Sposoby sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych.
1. Nauczyciele o sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych informują uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.

2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
1)sprawdziany tematyczne, działowe, pisemne
2)sprawdziany pisemne półroczne/roczne
3)prace klasowe
4)kartkówki
5)prace domowe
6)zeszyty, ćwiczenia
7) inne:

3. Szczegółowe sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów nauczania.

§ 17

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 18

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

§ 19

Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się nie później niżw ostatnim tygodniu 1 semestru.

§ 20

Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych .O przewidywanych ocenach niedostatecznych wychowawcy informują rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (w tym niedostatecznych) ustalane są corocznie przez dyrektora szkoły w „Kalendarzu roku szkolnego”.

§ 21

Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne) ustala się w następujący sposób:

1. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne ( roczne) w klasach I-III polega na zredagowaniu dla każdego ucznia oceny opisowej. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej śródrocznej i rocznego świadectwa z oceną opisową podczas półrocznego, rocznego spotkania z rodzicami, uczniami.

2. Zabrania się w ocenie opisowej używania sformułowań wytykających dziecku niekompetencje lub braki w wiadomościach czy umiejętnościach.

3. Oprócz ocen opisowych nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ocen bieżących: ustnych i pisemnych oraz cząstkowych oznaczonych symbolem ABC.

4. Klasy od IV wzwyż.
1) składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętność stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom na początku roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami zawartymi w pkt. 4.

7. Powyższe kryteria opracowuje nauczyciel danego przedmiotu.

8. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania.

Stopień Stopień wyrażony
słownie Dopuszczal-ny
skrót
Ogólne kryteria ustalania stopni

6 celujący cel. Zakres i jakość wiadomości:
Wiadomości ściśle naukowe , a ich zakres
szerszy niż wymagania programowe; treści
wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.
Rozumienie materiału naukowego:
Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz zjawisk jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz. Posługiwanie się i operowanie nabytymi
wiadomościami:
Samodzielne i sprawne posługiwanie się
wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.
5 bardzo dobry bdb. Zakres i jakość wiadomości:
Wyczerpujące opanowanie całego materiału
programowego (koniec roku); wiadomości
powiązane ze sobą w logiczny układ.
Rozumowanie materiału naukowego:
Właściwe rozumienie uogólnień i związków
między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez
ingerencji nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi
wiadomościami:
Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.
4 dobry db. Zakres i jakość wiadomości:
Opanowanie materiału programowego;
wiadomości powiązane związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego:
Poprawne rozumienie uogólnień i związków
między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk
inspirowanych przez nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Brak błędów językowych, usterki
stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa
ujmowane w terminach naukowych, język
umiarkowanie skondensowany.
3 dostateczny dst. Zakres i jakość wiadomości:
Zakres materiału programowego ograniczony
do treści podstawowych z danego
przedmiotu, wiadomości podstawowe
połączone związkami logicznymi.
Rozumienie materiału naukowego.
Dość poprawne rozumienie podstawowych
uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych
zjawisk z pomocą nauczyciela.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi
wiadomościami: stosowanie wiadomości dla
celów praktycznych i teoretycznych przy
pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości
przekazywane w języku zbliżonym do
potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.
2
dopuszczający
dop.
Zakres i jakość wiadomości:
Nieznajomość nawet podstawowego
materiału programowego; wiadomości luźno
zestawione.
Rozumienie materiału naukowego:
Brak rozumienia podstawowych uogólnień i
umiejętności wyjaśniania zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi
wiadomościami:
Brak umiejętności stosowania wiedzy nawet
przy pomocy nauczyciela.
Kultura przekazywania wiadomości:
Liczne błędy, nieporadny styl , trudności w
wysławianiu.
1
niedostateczny
ndst.
Zakres i jakość wiadomości:
Rażący brak wiadomości programowych i
jedności logicznej miedzy wiadomościami.
Rozumienie materiału naukowego:
Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz
kompletna nieumiejętność wyjaśniania
zjawisk.
Posługiwanie się i operowanie nabytymi
wiadomościami:
Zupełny brak umiejętności stosowania
wiedzy.
Kultura przekazywania wiadomości:
Bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl,
duże trudności w mówieniu językiem
literackim.


§ 22

1. Ocenę cyfrową otrzymuje uczeń za:
1) dłuższą wypowiedź ustną lub pisemną,
2) sprawdziany,
3) prace klasowe,
4) kartkówki,
5) prace domowe o większym stopniu trudności,
6) prace długoterminowe wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela,
7) inne.

2. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych , prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

3. Uczeń może być nieprzygotowany 3 krotnie w semestrze.

§ 23

1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Bieżącą i śródroczną ocenę zachowania uczniów od klasy 4 wzwyż ustala się według poniższej skali z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

3. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
1) w pełni wywiązuje się z powierzonych zadań i funkcji,
2) jest pomysłodawcą, często zgłasza chęć i bierze udział w przygotowaniu i realizacji imprez, uroczystości szkolnych,
3) zgodnie ze swymi zdolnościami reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i tematycznych,
4) rozwija i realizuje swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez aktywne uczestnictwo w klubach, kołach zainteresowań, pracę własną,
5) systematycznie i rzetelnie pracuje na lekcjach i w domu,
6) wykazuje inicjatywę w upiększaniu otoczenia, porządkowania klasy i szkoły, jest zainteresowany estetyką miejsc, w których przebywa,
7) w stosunku do kolegów jest opiekuńczy, broni słabszych, potrafi być przyjacielem,
8) swoją postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych dorosłych, daje przykład innym (szacunek, uprzejmość, zrozumienie)
9) w sytuacjach konfliktowych jest asertywny (kieruje emocjami godzi zwaśnione strony, proponuje rozwiązanie problemu, szuka pomocy u dorosłych)
10) bez zastrzeżeń przestrzega obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły.

4. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
1) wywiązuje się z powierzonych zadań i funkcji
2) chętnie bierze udział w przygotowaniu i realizacji imprez, uroczystości szkolnych
3) w miarę swoich możliwości reprezentuje klasę, szkołę w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych i tematycznych
4) rozwija i realizuje swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez aktywne uczestnictwo w klubach, kołach zainteresowań, pracę własną
5) systematycznie i rzetelnie pracuje na lekcjach i w domu
6) dba o czystość, porządek w klasie, szkole oraz w miejscach, w których przebywa
7) jest grzeczny, uczynny, życzliwy, chętnie udziela pomocy słabszym
8) kulturalnie odnosi się do pracowników szkoły i innych dorosłych poza szkołą
9) dba o piękno mowy ojczystej
10) przestrzega obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły

5. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:
1) wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań
2) bierze udział w przygotowaniu i realizacji imprez , uroczystości szkolnych
3) bierze udział w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych , tematycznych
4) uczestniczy w zajęciach pozaszkolnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania
5) na miarę swoich możliwości pracuje na lekcjach i w domu
6) przestrzega zapisów Statutu Szkoły dotyczących uczniów (prawa i obowiązki, samorząd)
7) dba o czystość w klasie i szkole, porządkuje swoje miejsce pracy, szanuje pracę innych
8) okazuje kolegom życzliwość, odwiedza chorych, pomaga w lekcjach
9) zna zasady właściwego zachowania, przestrzega ich, szanuje siebie i innych, odnosi się z szacunkiem do starszych i rówieśników
10) swoim postępowaniem nie doprowadza do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu swojemu czy innych.

6. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
1) tylko częściowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań
2) włącza się w przygotowanie lub realizację imprez, uroczystości szkolnych
3) na lekcjach i w domu pracuje, ale nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości
4) stara się postępować zgodnie z zapisami Statutu Szkoły, rzadko spóźnia się
5) nie niszczy mienia, nie zaśmieca otoczenia, ale obojętna jest mu estetyka miejsca, w którym się znajduje
6) nie krzywdzi innych, jest bierny w kontaktach z rówieśnikami
7) zna zasady właściwego zachowania się wobec innych i stara się ich przestrzegać. Jeśli zachowa się niewłaściwie wykazuje chęć poprawy.
8) w sytuacjach konfliktowych stara się panować nad emocjami, nie używa siły ani wulgarnych słów
9) ma 3 spóźnienia nieusprawiedliwione i do 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych.

7. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:
1) bardzo rzadko wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań
2) niechętnie włącza się w przygotowanie imprez lub uroczystości szkolnych
3) nie bierze udziału w lekcji, przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie odrabia prac domowych
4) lekceważy obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły (samodzielnie opuszcza lekcje,
często spóźnia się, wychodzi z klasy w czasie zajęć)
5) nie dba o mienie szkoły
6) celowo zaczepia innych, wywołuje bójki i kłótnie
7) często używa wulgaryzmów w szkole i poza nią
8) ma powyżej 5 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych i powyżej 3 spóźnień nieusprawiedliwionych.

8. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:
1) nie wywiązuje się z powierzonych funkcji i zadań
2) nie włącza się w przygotowanie lub realizacje imprez, uroczystości szkolnych
3) nie pracuje na lekcjach czy w domu lub pracuje zdecydowanie poniżej swych możliwości
4) lekceważy obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły (samowolnie opuszcza lekcje, często spóźnia się itp.)
5) dewastuje i niszczy mienie szkoły, innych osób i własne. Kradnie.
6) swoim zachowaniem prowokuje, zaczepia innych. Wywołuje spory, kłótnie i bójki.
Doprowadza do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.
7) stosuje przemoc fizyczną i słowną w sytuacjach konfliktowych. Zastrasza słabszych,
bije, wyłudza pieniądze lub rzeczy
8) destrukcyjnie wpływa na środowisko szkolne:
- kłamie i oszukuje
- pali papierosy na terenie szkoły lub w jej pobliżu, namawia do tego innych
- pije alkohol
- popisuje się wulgarnym słownictwem
- nie rokuje poprawy, zostały wyczerpane wszystkie środki wychowawcze

9. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania uczniów:
1) stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych:
a) sumienność w nauce i wykonywanie innych obowiązków,
b) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężeniu napotykanych trudności w nauce,
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
d) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,
e) dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
f) poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły.

1) stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:
a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę organizacje uczniowskie,
b) podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
c) inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
d) przejawianie troski o mienie szkoły , własność ogólnonarodową i prywatną,
e) umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
f) umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,
g) udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów,

2)stopień przestrzegania norm społeczno-moralnych w szkole i poza nią:
a) uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
b) sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych,
c) dbałość o kulturę słowa,
d) zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
e) dbałość o zdrowie swoje i innych , nie uleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów,
f) dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.

§ 24

Wychowawca klasy ustalający śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na prośbę jego rodziców pisemnego uzasadnienia tej oceny. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy według szczegółowych kryteriów.

§ 25

Ocenę z zachowania roczną począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocenę roczną ustala się według kryteriów przewidzianych dla śródrocznej oceny zachowania.

§ 26

W klasach I-III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest ocena opisową i umieszczana jest w dzienniku lekcyjnym na półrocze i na świadectwie końcowo rocznym.

§ 27

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły.


§ 28
Ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione wcześniej kryteria. Przed ustaleniem oceny z zachowania wychowawca zobowiązany jest do zebrania informacji o uczniu. Ocena klasy, wychowawcy i samoocena składa się na ocenę ostateczną.

§ 29

Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą
uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny z zachowania, jeżeli
nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

§ 30

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w następnym semestrze ,nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel informuje wychowawcę ucznia, rodziców i dyrektora szkoły.

§ 31

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów.

1.Za sprawdzian pisemny (klasówkę, kartkówkę) uznaje się każdą kontrolną, pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzanych z całą klasą.

2.Klasy I-III szkoły podstawowej:
1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;
3) poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

3.Klasy od IV wzwyż:
1) prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
2) jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od powrotu ucznia do szkoły. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.
3) poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbyć poza lekcjami danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
4) każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej .
5) sprawdziany pisemne są zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne. W ciągu dnia – jeden . Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.
6) nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedz , zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzone.
7) na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego(zaliczeniowego).
8) zmienia się zasady ustalania ocen:
a) celujący – 100%
b) bardzo dobry – 99- 95%
c) dobry – 94-75%
d) dostateczny - 74-50%
e) dopuszczający – 49-30%
f) niedostateczny – mniej niż 29%

4. Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczając poza podstawy programowe, ocenianie na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 99% punktów przewidzianych w sprawdzianie.

5. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

7. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).

§ 32

1. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.

2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: technika, muzyka, plastyka, informatyka i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym.

3. Uczniowi można ustalić ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 4 ocen bieżących ustalonych podczas różnorodnych form kontroli poziomu wiedzy czy umiejętności.
4. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

5. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie do dyrektora szkoły.

6. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

10. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W tej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne: powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne uczniów szkoły podstawowej rada pedagogiczna
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.


§ 33

Ocena z religii lub etyki od dnia 1 września 2007 r. wliczana jest do średniej ocen.

§ 34

Działalność nauczyciela dotycząca ustalania oceny z zajęć edukacyjnych (bieżącej, semestralnej i rocznej) określona jest szczegółowo w przedmiotowych zasadach oceniania.

§ 35

Ocenianie zewnętrzne realizowane jest w formie sprawdzianów po klasie VI szkoły podstawowej. Zasady przeprowadzania tych sprawdzianów regulują odrębne przepisy.


§ 36

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ,w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb
ucznia nastąpi na podstawie tego orzeczenia.

§ 37

1. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania.

2. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z zachowania.

3. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

4. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena z zachowania jest oceną opisową.

6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


§ 38

1. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu dla klasy szóstej w terminie do dnia 20sierpnia danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

2. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.


§ 39

1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów ), oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. O promocji ucznia do klasy następnej w klasach I – III decyduje wychowawca klasy.

§ 40

Oceny według przyjętych form oceniania są dokumentowane:
1) w dzienniku lekcyjnym
2) w arkuszu ocen ucznia
3) na świadectwie szkolnym
§ 41

Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:
1) Nauczyciel ma obowiązek przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce przynajmniej 3 razy w roku szkolnym.
2) Informacje należy przekazywać:
a) na spotkaniach z rodzicami (wywiadówkach) ogólnych i klasowych śród semestralnych i semestralnych
b) za pomocą ocen na karcie sprawdzianu i w zeszycie do wglądu i podpisu przez rodziców
c) poprzez przekazy ustne na spotkaniach indywidualnych wg potrzeb i życzenia rodziców
d) pisemnie – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych, karty ocen na wywiadówki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozdział 5

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

§ 43

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zagrożeń wynikających z uzależnień,
5) z szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z zaburzeń komunikacji językowej,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) nauczyciela, wychowawcy, grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
5) asystenta edukacji romskiej,
6) pomocy nauczyciela.

6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole może być organizowana w szczególności w formie:
1) klas terapeutycznych,
2) zajęć rozwijających uzdolnienia,
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
5) porad i konsultacji.

7. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psycho-edukacyjnymi oraz nauką w klasach integracyjnych wymaga zgody rodziców.

§ 43

1. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczniów zajęć wynosi do 8.

 

§ 44

1. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii, liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

4. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie z azakresu oligofrenopedagogiki.

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod prac. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
§ 45

1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno –wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor szkoły na wniosek rady pedagogicznej.
1) Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek koordynatora bierze udział w posiedzeniach zespołu do spraw Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
2) Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wniosek wychowawcy lub nauczyciela udziela konsultacji w sprawach związanych z rozpoznawaniem potrzeb uczniów, sposobami bieżącego rozwiązywania problemów uczniów wykazujących trudności w nauce lub trudności wychowawcze, wspiera szkołę w sytuacjach kryzysowych i konfliktach w szkole oraz podczas naboru do szkoły (dotyczy dzieci, które wcześniej podejmują naukę).
3) Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ze szkołą odbywa się poprzez:
- szkolenia nauczycieli,
- szkolenia dla rodziców,
- konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
- konsultacje z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole,
- udział pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracach do spraw IPET.

§ 46

1. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno–, zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.

2. O zakończeniu udzielania pomocy decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.

§ 47

1. Zajęcia psycho-edukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju.

2. Zajęcia psycho-edukacyjne organizuje się dla uczniów i zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób.

3. Zajęcia psycho-edukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb: poradnia psychologiczno-pedagogiczna pedagog, psycholog, inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.


§ 48

1. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz u statut.pdf


Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:05:45.
Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:05:45
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl