Lista Jednostek

Lista Jednostek

 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Kraśnik

Nazwa Gminy Kraśnik 
Wójt Gminy  Mirosław Chapski
Adres Jednostki Nadrzędnej  Gmina Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik  
Kontakt

tel. +48 (81) 884-34-27, fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniku z siedzibą w Stróży-Kolonii
3. Szkoła Podstawowa w Kowalinie 
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży
5. Przedszkole Gminne w Stróży

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                         

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-04-18 11:40:36.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-04-18 11:40:36
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl