> Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna


Przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy lub beneficjenta świadczenia wraz danymi członków rodziny w związku z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej - obowiązek informacyjny z art.13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku, Adres: Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik Kontakt: tel.: 81 458 70 77 e-mail: gops@gminakrasnik.pl lub przez skrytkę e-PUAP
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zadań związanych z udzielaniem świadczeń z tytułu pomocy społecznej
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art.6 ust.1 lit. c i art.9 ust.2.lit b RODO
  b. o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym - art.6 ust.1 lit. e RODO
  c. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby art.6 ust.1 lit. d i art.9 ust.2.lit c RODO
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej.
 6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
  a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną
  b. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania
  c. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
  a. do dostępu do swoich danych;
  b. do sprostowania swoich danych;
  c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  dla przetwarzania dot. wykonywania zadania publicznego dodatkowo:
  e. do wniesienia sprzeciwu
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora jest obligatoryjne.
  Brak podania wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu dot. przyznawania świadczenia.

 

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Właściwe przepisy dot. pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, alimentów, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych i innych, do przestrzegania których zobowiązany jest Administrator

 

 

Opublikowane przez: test test | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:27:48 | Data modyfikacji: 2019-07-10 08:05:29.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:27:48
Data modyfikacji: 2019-07-10 08:05:29
Opublikowane przez: test test
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Kraśnik
ul. Kościuszki 24
23-200 Kraśnik
Wójt
Mirosław Chapski
Kontakt:
Tel: (81) 884-34-27
Fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl