krasnik.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 BIP JO Gminy Kraśnik  www.gminakrasnik.pl
Strona główna strona główna 

Lista Jednostek

 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Kraśnik

Nazwa Gminy Kraśnik 
Wójt Gminy  Mirosław Chapski
Adres Jednostki Nadrzędnej  Gmina Kraśnik, ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik  
Kontakt

tel. +48 (81) 884-34-27, fax: (81) 884-37-87
e-mail: sekretariat@gminakrasnik.pl  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Kraśniku z siedzibą w Stróży-Kolonii
3. Szkoła Podstawowa w Kowalinie 
4. Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży
5. Przedszkole Gminne w Stróży

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                         

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-04-18 11:40:36.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-04-18 11:40:36
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej - krasnik.bip.gmina.pl